loga-ue

Tytuł projektu: „Innowacyjne systemy odwodnień obiektów mostowych.”

Beneficjent: DWD System Sp. z o.o.

Numer projektu: WND-RPPM.01.01.01-00-077/08

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój i innowacje w MŚP”, Działanie 1.1 „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”

Całkowity koszt realizacji Projektu: 427.292,80 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 350.240,00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 77.052,80 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 200.000,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50,00 %
Udział finansowy Beneficjenta w kosztach Projektu: 50,00 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2009 – 30.09.2010

Więcej informacji o RPO WP na stronach:

http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/
http://www.arp.gda.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/

Strony: 1 2 3

Nasi klienci: