Przepławki dla ryb – Fauna Pro

DWD System Sp. z o.o. oferuje przepławki dla ryb – Fauna  Pro. Przepławki to urządzenie stosowane przy jazzach i  zaporach wodnych, mające za zadanie umożliwić rybom w okresie tarła wędrówkę wzdłuż rzeki.

Niski stopień drożności polskich rzek skutkuje nie tylko zmniejszeniem częstotliwości występowania gatunków ryb migrujących, ale prowadzi też do ich stopniowego wyginięcia. W przepisach dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku, udrażnianie i ochrona rzek zostały określone mianem zadań priorytetowych w polityce wodnej. Zapis stanowi podstawę regulacji dotyczących ochrony siedlisk i gatunków ustanowionych również w strukturze prawa polskiego.

W obowiązek zapewnienia ochrony siedliska przyrodniczego, zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wpisuje się podejmowanie działań prewencyjnych oraz wdrożenie aktywności minimalizujących zagrożenia dla siedlisk ryb. Zgodnie z dyrektywą 2006/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 6 września 2006 roku, poprawa stanu wód ma umożliwić bytowanie gatunków ryb, na co bezpośredni wpływ ma udrażnianie rzek, a także modernizacje obiektów hydrotechnicznych.

W rozumieniu prawa krajowego, zapisy w zakresie ochrony wód zostały zawarte dokumencie, „Program Wodno-Środowiskowy”. Program określa zadania, jakie powinny być zrealizowane do roku 2015 w rozróżnieniu na działania podstawowe, jak i uzupełniające. Do pierwszej podgrupy zadań należy ochrona wód przed substancjami zanieczyszczającymi, a także działania określone m. in. w Dyrektywie Siedliskowej. W ramach działań uzupełniających, Program wskazuje na konieczność ochrony ekosystemów.

W programach udrażniania rzek niższego szczebla (tj. wojewódzkiego), uwzględniono m.in. konieczność opisu stanu zabudowy hydrotechnicznej cieków i przepławek, które mają umożliwiać migrację ryb w rzekach. W ustawie z dn. 18 lipca 2001 roku (Prawo wodne) określono przepisy dotyczące zrównoważonego zagospodarowania wód i implementacji zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W świetle powyższego budowa i modernizacja przepławek dla ryb ma istotne znaczenie dla ochrony ekosystemów wodnych i wpisuje się zarówno w krajowe jak i europejskie regulacje prawne.

Pstrąg

Nasi klienci: